Skuteczna rekrutacja musi mieć kompleksowy charakter


Wspieramy przedsiębiorstwa i (przyszłe) kadry zarządcze przy odkrywaniu (detect), rozwijaniu (develop) oraz ukierunkowywaniu (direct) ich potencjału.

Aby zapewnić długofalowy sukces przedsiębiorstwu, konieczne jest całościowe i systemowe podejście do tematu polityki personalnej. W firmach, którym udaje się pozyskać odpowiedni personel, ale nie są one w stanie zminimalizować fluktuacji kluczowych pracowników, często dochodzi do spadku motywacji całej załogi. W dłuższej perspektywie takie firmy nie są w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał.

Employer Branding

Nasze produkty


DETECT

Kontakt: Wolfgang Weidner


Executive Search


W obliczu rosnącej kompleksowości rynku pracownika udzielamy wsparcia Państwa firmie w pozyskiwaniu odpowiedniej kadry zarządczej.. Korzystamy przy tym z naszego wieloletniego doświadczenia oraz istniejącej sieci kontaktów i doświadczonych partnerów z różnych branż. W oparciu o strategię Państwa firmy i zdefiniowane przez Państwa kluczowe czynniki sukcesu wspólnie definiujemy wymagany profil pracownika i szukamy aktywnie oraz w dyskretny sposób najodpowiedniejszego kandydata. Ponadto, stosując metody psychometryczne jesteśmy w stanie skutecznie wspierać proces wyboru kandydata oraz minimalizować ryzyko błędnej decyzji rekrutacyjnej.Personal Profiling


Aby zoptymalizować proces wyboru właściwego kandydata oraz zmniejszyć ryzyko błędnej decyzji rekrutacyjnej, tworzymy indywidualne profile potencjalnych aplikantów uwzględniające ich silne i słabe strony. Nasza analiza ma na uwadze nie tylko poziom kompetencji czy też mocne strony kandydata. Korzystając z metod naukowych stosowanych w psychologii potrafimy określić system wartości oraz obecną sytuację zawodową kandydata, a także zweryfikować chęć do podjęcia nowego zadania oraz wymagane i konieczne umiejętności.

DEVELOP

Kontakt: Johann Kornelsen


Development Center


Development Center (DC) jest formą tzw. Assessment Center (AC). Program ten służy wspieraniu i rozwojowi pracowników charakteryzujących się wysokim potencjałem. W procesie AC nacisk kładzie się na dobór kadr, natomiast celem DC jest rozwijanie kompetencji kluczowych pracowników oferując im przy tym obszerny i wyczerpujący feedback. Podczas gier symulacyjnych o dużym stopniu trudności, rozbudowanych case studies, a także zadań indywidualnych i prac zespołowych tworzymy efektywne „środowisko edukacyjne”, a także nakreślamy kierunki dalszego rozwoju dla poszczególnych pracowników. Następnie po konsultacji z kierownictwem firmy kierunki rozwoju są konkretyzowane. W efekcie powstaje szczegółowy profil Państwa kadry zarządczej oraz lista konkretnych rekomendacji dotyczących przyszłego rozwoju Państwa pracowników pod kątem umiejętności kierowniczych.Leadership Development


Identyfikowanie pracowników o wysokim potencjale oraz wspieranie ich jako przyszłych liderów ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania firmy. Poprzez coaching, seminaria, treningi oraz warsztaty wspieramy naszych Klientów w przygotowywaniu ich kadr do roli prawdziwych liderów. Zwiększamy przez to komfort pracy oraz podnosimy jej efektywność. Bierzemy przy tym pod uwagę długookresowe cele biznesowe naszych Klientów, a także wyznawane przez nich wartości i etykę biznesową.

DIRECT

Kontakt: Lisa Binder


3 D Career Coaching®


Personel wyższego szczebla jak również przedstawiciele kadry kierowniczej, którzy decydują się na zmianę ścieżki zawodowej często odczuwają potrzebę przedyskutowania swojej sytuacji zawodowej z ekspertem. Również przedsiębiorstwa coraz częściej zauważają, że ich pracownicy poszukują w firmie nowych perspektyw i możliwości rozwoju.

Celem 3 D Career Coaching® jest analiza potencjału pracowników. Stosowane przez nas instrumenty oceny definiują mocne strony pracownika, jego uzdolnienia, wyznawane wartości i czynniki motywujące. Przy tym brana jest pod uwagę jego sytuacja prywatna i zawodowa. Na koniec przeprowadzana jest szczegółowa konsultacja, podczas której zostają omówione wyniki testów oraz przeprowadzonych warsztatów. Feedback zawiera charakterystykę potencjału pracownika oraz sugestie jak ten potencjał rozwijać oraz ukierunkować.Outplacement


Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której to firma oferuje odchodzącemu pracownikowi pomoc w znalezieniu nowego stanowiska na rynku. Tego typu działania wiążą się z poczuciem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz pozwalają na etyczny i uczciwy sposób pożegnania się pracodawcy z pracownikiem. Która ze stron przyczyniła się do zerwania stosunku pracy jest w danym momencie nieistotne. Istnieje wiele powodów, dla których strony się rozstają: zamykanie filii lub oddziałów, zmiany w hierarchii personalnej, które nie odpowiadają pracownikowi czy też istotny spadek wydajności pracy spowodowany różnymi czynnikami, jak np. powody osobiste.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku oferujemy rozwiązania Outplacement, które pomagają w uczciwym i polubownym zakończeniu stosunku pracy. Bierzemy przy tym pod uwagę następujące aspekty:

  • Każde odejście pracownika powoduje niepewność u pozostałej części załogi. Jeżeli pracodawca postępuje uczciwie, wzmaga to w pozostałych pracownikach poczucie bezpieczeństwa.
  • Pracownicy są gotowi zrezygnować z powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem, jeśli pracodawca oferuje im wsparcie przy nawiązaniu stosunku pracy z nowym pracodawcą.
  • Uczciwe podejście powoduje, że rozstanie się z pracownikiem przebiega sprawniej, szybciej i efektywniej.
  • W znacznym stopniu udaje się uniknąć trudnych do przewidzenia zagrożeń i wątpliwości.
  • Podejście bazujące na wzajemnym szacunku i poważaniu powinno być standardem w Państwa firmie.

Przy zmianie ścieżki zawodowej Państwa pracowników oferujemy profesjonalne wsparcie aż do momentu zawarcia umowy z nowym pracodawcą czy też założenia działalności gospodarczej.

Kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw i doradztwo personalne

Co wyróżnia 3 D Leaders na tle konkurencji jeśli chodzi o pozyskiwanie odpowiednich pracowników?

  • Każde indywidualne działanie w Państwa firmie będzie w długiej perspektywie skuteczne, jeżeli pojedyncze decyzje będą uwzględniały szeroki kontekst i wytworzą efekt synergii. 3 D Leaders wspierają swoich klientów w sposób kompleksowy.
  • Właściwe zarządzanie doświadczeniami kandydatów w procesie rekrutacji (Candidate Experience Management) oraz odpowiednia koordynacja wszystkich etapów tego procesu i Employer Branding wywołuje u potencjalnych pracowników bardzo pozytywne wrażenia. Dzieje się tak od momentu pierwszego kontaktu, poprzez etap zawarcia umowy o pracę, aż do efektywnego wdrożenia pracownika do Państwa firmy.
  • Co wyróżnia 3 D Leaders na tle konkurencji jeśli chodzi o pozyskiwanie odpowiednich pracowników? Tylko te przedsiębiorstwa, które zbudują wzorcowy wizerunek pracodawcy (Employer Branding) będą postrzegane jako atrakcyjne środowisko dla rozwoju kariery (tzw. pracodawca z wyboru). Nasz zespół wesprze Państwa firmę w wyścigu o najbardziej pożądanych pracowników.
  • Organizacje, które z powodzeniem realizują Candidate Experience Management, osiągają ponadprzeciętne rezultaty przy rekrutacji pracowników. Efektem jest zwiększona liczba wysokich jakościowo podań o pracę, a także podwyższona liczba kandydatów pozostających w procesie rekrutacji. Ponadto kandydaci często polecają danemu pracodawcy kolejnych wartościowych pracowników.

Employer Branding

Oferta 3 D Leaders

 

• Rozwój i kształtowanie wzorcowego wizerunku pracodawcy (Employer Branding)
• Identyfikacja możliwych sposobów interakcji między Państwa firmą a potencjalnym kandydatem
• Ocena zgromadzonych doświadczeń
• Propozycje optymalizacji i standaryzacji procesów
• Wsparcie w procesie implementacji
• Ocena i kontrola wyników

 
Najskuteczniejszym sposobem na obniżenie kosztów rekrutacji jest zmniejszenie fluktuacji najważniejszych pracowników. Jakie są korzyści dla Państwa firmy jeśli uda się Państwu zwerbować wartościowego pracownika, ale nie są Państwo w stanie zatrzymać go w przedsiębiorstwie na dłużej? Nawet jeżeli odnoszą Państwo sukcesy na polu marketingu zewnętrznego, należy się upewnić, że zadbali Państwo także o marketing wewnętrzny, który stanowi o sile personelu firmy.

3 D Leaders pomogą Państwa organizacji poprawić marketing wewnętrzny, czego konsekwencją będzie wzrost przywiązania pracowników do firmy. Uwzględnimy przy tym najważniejsze potrzeby Państwa pracowników. Pomoże to budować ich wewnętrzną motywację i zmniejszyć rotację. Podczas rozmowy w cztery oczy wspartej testem online badamy satysfakcję pracowników i porównujemy wyniki z odpowiednimi wartościami dla danej branży. Na bazie tych wyników określamy istotne różnice i analizujemy powody rezygnacji z pracy.

Wzmacnianie identyfikacji pracowników z firmą

Oferta 3 D Leaders

 

• Badanie satysfakcji pracowników w porównaniu z wartościami dla danej branży
• Analiza powodów rezygnacji z pracy
• Ocena zgromadzonych doświadczeń
• Propozycje optymalizacji i standaryzacji procesów
• Wsparcie w procesie implementacji oraz końcowa analiza

 

Ekskurs: Employer Branding


Stopa bezrobocia, szczególnie wśród wysoko wykwalifikowanych pracowników, wykazuje w ostatnich latach wyraźną tendencję spadkową. Konsekwencje dla pracodawców są oczywiste: zamieszczenie standardowego ogłoszenia o pracę jest niewystarczające. Przedsiębiorstwa konkurują o wykwalifikowanych pracowników i muszą odnaleźć się w nowej roli „werbującego“ starając się przekonywać kandydatów do przyjęcia oferty. Wówczas zyskuje na znaczeniu Employer Branding.

Jak w takiej sytuacji powinna się Państwa firma wypozycjonować jako atrakcyjny pracodawca? To pytanie zyskuje na znaczeniu nie tylko ze względu na poprawiającą się koniunkturę w gospodarce. Istotnym aspektem jest fakt, że wśród roczników po 1980 (tzw. generacja Y) jest stosunkowo niewielu potencjalnych kandydatów. Roczniki z wyżu demograficznego zbliżają się do wieku poprodukcyjnego, a młode pokolenie nie jest w stanie skompensować niedoboru specjalistów na rynku pracy.

Konsekwencje dla pracodawców: zamieszczenie standardowego ogłoszenia o pracę jest niewystarczające.
Employer Branding nie jest jedynie funkcją intensywnej i profesjonalnej reklamy. Wymagane jest bardziej złożone podejście. W praktyce wygląda to tak, że należy zidentyfikować możliwie dużo sposobów interakcji (tzw. touchpoints) między Państwa firmą a potencjalnym kandydatem. Proces rekrutacji nie może być kształtowany w sposób przypadkowy, lecz powinien zostać dostosowany do indywidualnego profilu pracodawcy. Candidate Experience opisuje indywidualne wyrażenia kandydatów związane z procesem rekrutacji. Jest to suma doświadczeń zebranych podczas spotkań z przyszłym pracodawcą. Należy pamiętać, że każdy etap rekrutacji ma znaczący wpływ na postrzeganie pracodawcy przez pracownika i mogą to być wrażenia mniej lub bardziej osobiste.